Lista aktualności Lista aktualności

Narada Techniczo-Gospodarcza w Nadleśnictwie Piwniczna

W dniu 15 stycznia 2019 roku, w siedzibie Nadleśnictwa Piwniczna odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG), zorganizowana przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, która miała na celu omówienie i analizę gospodarki leśnej prowadzonej w nadleśnictwie w okresie 2009-2018 na podstawie zakończonego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Piwniczna na lata 2009-2018 oraz przyjęcie nowego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Piwniczna na lata 2019-2028.

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele:

  • Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
  • Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie,
  • Wykonawcy nowego Planu Urządzenia Lasu, to jest Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, oddział w Krakowie,
  • Zarządu Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie,
  • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie,
  • Zakładu Ochrony Lasu w Krakowie,
  • Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
  • Popradzkiego Parku Krajobrazowego,
  • gmin leżących w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Piwniczna oraz pracownicy służby leśnej terenowej i administracji nadleśnictwa.   

   Na wstępie narady Nadleśniczy Nadleśnictwa Piwniczna Stanisław Michalik przedstawił szczegółowo zagadnienia dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej w minionym okresie, to jest: zmian powierzchniowych gruntów Nadleśnictwa i ich przyczyn, wykonania ustalonych na lata 2009-2018 zabiegów z zakresu pielęgnowania, ochrony i użytkowania drzewostanów w rozmiarze powierzchniowym i miąższościowym oraz wpływu tych zabiegów na obecny stan lasów Nadleśnictwa.

W prezentacji znalazły się również zagadnienia związane z ochroną przyrody na terenie lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo – funkcjonowaniem rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000, użytków ekologicznych, obszarów chronionego krajobrazu, pomników przyrody, ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. Przedstawione zostały również wyniki gospodarki łowieckiej prowadzonej w obwodach łowieckich w zasięgu funkcjonowania Nadleśnictwa, zarówno w obwodach dzierżawionych przez koła łowieckie jak i w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Piwniczna.

Nadleśniczy Stanisław Michalik omówił realizację zadań, wykonanych przez Nadleśnictwo, dotychczasowego Programu Ochrony Przyrody, oraz podejmowane działania z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, działalności Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Sądeckiego”, udostępniania lasu pod kątem turystycznym, rekreacyjnym i sportowym (utrzymanie istniejącej i budowa nowej infrastruktury turystycznej).

Koreferat z wynikami prac urządzeniowych wygłosił Zdzisław Spendel, Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, oddział w Krakowie.

Jarosław Plata, kierownik Zakładu Ochrony Lasu w Krakowie dokonał analizy stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów Nadleśnictwa w latach 2009-2028.

Naradę prowadził i moderował Marek Świderski, Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej RDLP w Krakowie.

Przyjęty na Naradzie Techniczno-Gospodarczej projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Piwniczna na lata 2019-2028, skutkować będzie skierowaniem do Ministra Środowiska wniosku o jego zatwierdzenia.