Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne

Ekosystemy reprezentatywne, zwane także ekosystemami referencyjnymi, to wytypowane obszary, na których nie prowadzi się działań gospodarczych w celu zachowania i obserwowania przebiegu naturalnych procesów ekologicznych w nich zachodzących.

W przypadku terenów leśnych, jednym z podstawowych kryteriów wyznaczania ekosystemów reprezentatywnych, jest typ siedliskowy lasu. Ideą tego jest wyznaczenie sieci powierzchni reprezentujących wszystkie typy ekosystemów leśnych, pozostawionych naturalnym procesom (tj. wyłączonych z działań gospodarczych ingerujących w ekosystem). Istotą takich powierzchni jest śledzenie, jak las rozwijałby się i funkcjonował bez ingerencji człowieka; m. in. po to by mieć punkt odniesienia dla oceny przyrodniczych skutków gospodarki leśnej. Celem dodatkowym jest zachowanie leśnej bioróżnorodności danego siedliska. Przy okazji, możliwe jest osiągnięcie następujących celów:

•         uniknięcie znaczących oddziaływań, jakie wynikałoby z konieczności udostępniania do gospodarki leśnej drzewostanów trudno dostępnych,

•         przyczynienie się do osiągnięcia „właściwego stanu ochrony" leśnych siedlisk przyrodniczych w skali obszaru Natura 2000,

•         uniknięcie ryzyka naruszenia przepisów o ochronie gatunkowej.

Szczegółowe informacje o ekosystemach reprezentatywnych można uzyskać pod adresem piwniczna@krakow.lasy.gov.pl